preloader

Bezbednost i sugurnost naših klijenata nam je najvažnija. Zadovoljan klijent za nas predstavlja uspeh.U skladu sa tim, Frontend Development doo celokupno svoje poslovanje obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br.97/2008).

25. maja 2018. godine na nivou Evrope počela je da se primenjuje Opšta uredba o zaštiti podataka (GDPR) (eng. General Data Protection Regulation), koju je usvojio Evropski parlament odnosno Savet Evropske unije i koji će se jednobrazno primenjivati na celom području i u svim državama članicama EU. Međutim, ova uredba u velikoj meri utiče kako na države u okruženju tako i na one koje sarađuju sa državama članicama EU. GDPR se direktno primenjuje na kompanije sa sedištem u Srbiji koje se bave nuđenjem robe ili usluga pojedincima na teritoriji EU ili se bave praćenjem ponašanja pojedinaca na teritoriji EU.

Kako je Republika Srbija zemlja kandidat za članstvo u EU, prema potpisanom Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju (SSP-u), ona je obavezna da uskladi svoje zakonodavstvo sa evropskim zakonodavstvom. S tim u vezi, usvojen je i Zakon o Zaštiti Podataka o Ličnosti (ZZPL) koji je usklađen sa Uredbom Unije i čija primena počinje 21. avgusta 2019. godine.

Ovim zakonom se uvode nove mere za zaštitu podataka o ličnosti:

 • Pristanak na obradu u bilo kojoj formi
 • Veći obim prava za lica čiji se podaci obrađuju (pravo na zaborav, pravo na prenosivost podataka…)
 • Evidencija obrade
 • Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnost
 • Obaveštavanje o povredi podataka o ličnosti
 • Automatizovano donošenje odluka i profilisanje
 • Pseudonimizacija i enkripcija;
 • Privatnost po dizajnu i privatnost po pravilu
 • Ugovor između rukovaoca i obrađivača;
 • Procena uticaja na zaštitu podataka o ličnosti
 • Prenos podataka u druge države (adekvatnost i obavezujuća poslovna / korporativna pravila)
 • Kodeks postupanja i sertifikacija

Prvi dan važenja GDPR regulative doneo je kompanijama Google i Facebook tužbe u iznosu od 7.6 milijardi evra. Ovaj moderan propis odgovorio je savremenim rizicima, omogućio bolju zaštitu privatnosti pojedinaca i počela da postavlja globalne standarde za privatnost.

Implementacija GDPR i Zakona o zaštiti podataka o ličnosti je neophodna kako za ispunjavanje zakonskih normi, tako i za uspostavljanje poverenja građana u globalnu digitalnu ekonomiju.

GDPR regulativa dakle uređuje i obezbeđuje zaštitu osnovnih prava i sloboda fizičkih lica, a posebno njihovo pravo na zaštitu podataka o ličnosti. Ovom regulativom uređuje se pravo na zaštitu fizičkih lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti i slobodni protok takvih podataka. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti primenjuje se na obradu podataka o ličnosti koja se vrši, u celini ili delimično, na automatizovan način, kao i na neautomatizovanu obradu podataka o ličnosti koji čine deo zbirke podataka ili su namenjeni zbirci podataka.

Primena ovog zakona u R. Srbiji se odnosi na to da je za bilo koju aktivnost koja se odnosi na upotrebu i manipulaciju ličnih podataka, neophodna saglasnost osobe o čijim se podacima radi.

Sve odredbe ovog Zakona rigorozno primenjujemo u svim svojim poslovnim procesima.

Naš stručni kadar je adekvatno osposobljen za uspešnu primenu navedenih zahteva u okviru naše kompanije, ali istovremeno i za pružanje usluga implementacije mera koje propisuje GDPR uredba, kao i mera za usaglašavanja procesa poslovanja naših klijenata sa usvojenim ZZPL.