preloader
ISO Implementacija

Frontend Development doo svoje poslovanje zasniva na primeni i usaglašavanju principa poslovanja sa različitim ISO standardima kako bi osigurao kvalitet svojih proizvoda, unapredio sisteme rada tako da doprinose zaštiti životne sredine, osigurao bezbednost podataka svojih klijenata i celokupno poslovanje uskladio sa međunarodno priznatim normama.

Sistem menadžmenta kvalitetom - ISO IEC 9001:2015

Standard ISO 9001 definiše pravila i procese koje organizacija mora da ispuni i implementira u pogledu sistema za upravljanje kvalitetom. Sistem kvaliteta je upravljački princip čijom primenom se omogućava ostvarenje postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj međunarodni standard se temelji na četiri glavna poslovna procesa:

Ovaj međunarodni standard se temelji na četiri glavna poslovna procesa:

ISO 9001:2015 se zasniva na osam principa upravljanja:

Sistem menadžmenta zaštite životne sredine - ISO IEC 14001:2015

Standard ISO 14001 definiše pravila i procese koje organizacija mora da ispuni i implementira u domenu upravljanja zaštitom životne sredine.

Predstavlja alat koji pomaže organizaciji da:

Uzimajući u obzir proces globalizacije i modernizacije društva, kao i sve veću problematiku u domenu zaštite životne sredine, kao i činjenici da je R. Srbija poslednjih godina nažalost sredina u okviru koje je stepen zagađenosti visok, ovaj standard predstavlja prvi u nizu koraka koji sva preduzeća u javnom i privatnom sektoru moraju napraviti, sa ciljem da se zaštiti životna sredina i ispoštuju sve ekološke kategorije koje kao društvo moramo da osiguramo.

Sistem menadžmenta bezbednosti informacija – ISO IEC 27001:2015

Standard ISO 27001 definiše pravila i procese koje organizacija mora da ispuni i implementira u domenu zaštite i bezbednosti informacija. Standard podleže različitim područjima primene služi za razlikovanje mogućih procesa u organizaciji koji su povezani sa upravljanjem kontrole sigurnosti kao što su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanja. Usko je povezan i sa GDPR regulativom, kao i sa usvojenim Zakonom o Zaštiti Podataka o Ličnosti.

Obuka

Naša kompanija u svom poslovanju ne odstupa od navedenih standarda. Sprovodimo i neophodne obuke naših kadrova kako bi proces implementacije ISO standarda bio uspešan. Svi naši procesi su usaglašeni sa međunarodnim normama, a svoje zaposlene edukujemo o načinu primene istih, čime osiguravamo kvalitet.

konsalting

Svojim klijentima nudimo konsultantske usluge u vezi sa implementacijom i primenom ISO standarda, edukaciju o merama koje je potrebno preuzeti kako bi uspešno implementirali i sproveli u delo sve mere koje standardi pripisuju. Nakon uspešnog procesa implementacije ISO standarda, dodatna usluga koju pružamo našim klijentima jeste i konsalting u domenu finalne sertifikacije za navedene ISO standarde, proces kroz koji naši krajnji klijenti dobijaju i zvaničan ISO sertifikat.

Pokazalo se da je naš uspeh u implementaciji standarda od velikog značaja i za naše klijente, budući da je naše znanje i iskustvo u ovoj oblasti ono što nam daje kredibilitet da i druge edukujemo o istom.

Kompanija Frontend Development doo vrši kontinualno unapređenje sopstvenih procesa poslovanja sa ciljem povećanja kvaliteta u radu, i shodno tome ima implementirane sledeće sisteme menadžementa:
ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom
ISO 14001 - Sistem menadžmenta zaštite životne sredine
ISO 45001 - Sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
ISO 20000-1 - Sistem menadžmenta servisima
ISO 22301 - Sistem menadžmenta kontinuitetom poslovanja
ISO 27001 - Sistem menadžmenta bezbednosti informacija
ISO 27701 - Sistem menadžmenta informacijama o bezbednosti