preloader

Izazovi sa kojima se savremene organizacije suočavaju u svom poslovanju se mogu na brz i jednostavan način prevazići uvođenjem sistema kojima se automatizuju poslovni procesi i kojima se, pre svega, obezbeđuje efikasniji rad kompanije u rezličitim aspektima.

Pravilno osmišljen i projektovan Informacioni Sistem je osnova efikasnog, pouzdanog rada i potpunog upravljanja. Optimalan i sveobuhvatan projekat omogućava brzu i efikasnu izgradnju sistema i maksimalno iskokorišćenje svih instaliranih uređaja. Na osnovu potreba i zahteva korisnika i nakon analize stanja, naš projektni tim će razviti rešenje koje je usklađeno sa potrebama i mogućnostima klijenata, a koje je zasnovano na najsavremenijim tehnologijama i važećim standardima, kao i najboljoj metodološkoj praksi. Tri najvažnija parametra prilikom dizajniranja informacionih sistema koja uzimamo u obzir su:

Visoka dostupnost informacionog sistema
Fleksibilnost informacionog sistema
Jednostavnost u arhitekturi informacionog sistema

Kvalitet dizajna svakog informacionog sistema se procenjuje na osnovu njegove sposobnosti da omogući kontinualnu funkcionalnost mrežnih servisa koje podržava. Dostupnost je ugrožena planiranim i neplaniranim događajima. Planirani se ogledaju u redovnim održavanjima, a neplanirani u kvarovima. Da bi dostupost bila na visokom nivou neophodno je da se ovi događaji eliminišu ili svedu na najmanju moguću meru.

Informacioni sistemi moraju da podržavaju brz rast i razvoj novih servisa ali bez velikog uticaja na postojeću infrastrukturu i njenu operativnost. Fleksibilni informacioni sistemi mogu da se prilagode promenljivim poslovnim uslovima, a samim time i da svoju funkciju za najkraće moguće vreme podrede trenutnim zahtevima. Druga ključna komponenta u postizanju fleksibilnosti je skalabilnost, to je koncept koji uključuje proaktivno planiranje za buduće zahteve. Informacioni sistem koji je skalabilan ima mogućnost da podrži rapidan rast performansi, broja uređaja i servisa.

Glavne prednosti jednostavnog dizajna IS su smanjen broj kvarova prouzrokovanih ljudskom greškom, kao i smanjeni troškovi implementacije, jednostavniji monitoring sistema, upravljanje i održavanje.

Jedan od problema sa kojim se, ne tako retko preduzeća susreću, je poslovanje ograničeno nefleksibilnim i loše implementiranim informacionim sistemom koji je skup za održavanje i komplikovan za nadogradnju. Naša kompanija Vam pomaže da ovakvo okruženje promenite u dostupan, fleksibilan i jednostavan sistem koji će unaprediti poslovne procese i postati još jedna Vaša prednost u odnosu na konkurenciju. Kako biste se izborili sa pomenutim problemima, u mogućnosti smo da Vam ponudimo usluge planiranja i realizacije Informacionih Sistema koje se sastoje od:

Detaljne analize trenutne situacije u Vašoj kompaniji
Planiranja svih mogućih rešenja na osnovu analize situacije
Predlog integracije mogućih i nedosatajućih IT rešenja
Proširenja i unapređenja postojećeg infomacionog sistema
Održavanje postojećeg i/ili unapređenog informacionog sistema
Tehničku podršku u režimu 24/7/365
Sofware – aplikativni deo koji služi za reprodukciju sadržaja
Instalacija – kompletan proces od izviđanja željene lokacije do finalne instalacije
Kritične SLA Ugovore prilagođene u potpunosti potrebama Vaše kompanije